PostgreSQL

API Response: Polygons  Points

Database Structure:

PostgreSQL Database

MySQL

API Response: Polygons  Points

Database Structure:

MySQL Database